Smrt Jana Křtitele! Mk 6,14-29

rrMarek 6:14  Uslyšel o tom král Herodes, neboť jméno Ježíšovo se stalo známým; říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto v něm působí mocné síly." 15  Jiní pak říkali: "Je to Eliáš!" A zase jiní: "Je to prorok - jeden z proroků."  16  Když to Herodes uslyšel, řekl: "To vstal Jan, kterého jsem dal stít." 17  Tento Herodes totiž dal Jana zatknout a vsadit v poutech do žaláře kvůli Herodiadě, manž

Božím nezměnitelným cílem je uvést nás do své slávy! Ř8, 28-30

zzzNaše naděje není světská, ale biblická naděje. Je to naděje podle Písem svatých. Podle Božího slova, ve kterém je jasně vyřknutá a pevně určená, stanovená! Bůh nemůže lhát, ani nikdy nezmění své provždy platné slovo. Bratři a sestry, musíme si být naprosto jisti, že Pán Ježíš by nikdy neustoupil od díla, které by bylo nedokončené!

Osnova kázání

Nenechte si ukrást radost z Krista! Fp 3, 2-3;

radostPravá obřízka jsme my: kdo my? Křesťané. Ti, kdo uvěřili v Krista, uctívají Boha v Duchu svatém, tedy vírou, jejich sláva je Ježíš Kristus a pro svou spásu nespoléhají sami na sebe, ale na Boží milost. Abraham a jeho potomci byli obřezáni na těle. Ale to z nich zjevně neudělalo spasené lid!

Osnova kázání